מס בשוק ההון

שיעורי המס על רווחי הון בישראל למשקיעים פרטים שאינם בעלי מניות מהותים נעים בין 15% ל- 25% והם תלויים בסוג הנכס ממנו נוצר הרווח.

גבית מס מתרחשת כתוצאה מאירוע מס בלבד, שנוצר בעת מכירה, פדיון או קבלת תשלום. אין תשלום מס רווח הון על נייר שמוחזק בחשבון ולא נמכר, גם אם הוא נמצא ברווח ביחס למחיר הקניה.

ככלל, שיעור של 15% מס נגבה על רווחים באפיקים שקליים באחזקה ישירה. 15% מס נגבה על על הרווח הנומינאלי (ללא התחשבות במדד המחירים לצרכן בתקופת האחזקה). לדוגמה, על רווח של 1,000 ש"ח באג"ח ממשלתי שקלי, יגבה מס רווח הון של 150 ש"ח.

שיעור מס של 25% יגבה על כל שאר ניירות הערך והנכסים הפיננסיים. 25% מס נגבה על הרווח הריאלי, קרי הרווח קטן בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת האחזקה. לדוגמה, נניח רווח של 1,000 ש"ח באג"ח צמוד מדד, כאשר בתקופת האחזקה שיעור עליית מדד המחירים לצרכן היה חיובי. במקרה זה, הרווח לצרכי מס נמוך מ-1,000 ש"ח כך שהמס לשלם יהיה פחות מ-250 ש"ח.

בניירות ערך זרים הרווח הריאלי לצורך חישוב מס, קשור לערך מטבע הרכישה ולא למדד המחירים לצרכן.

מגן מס, הוא המצב ההופכי ממס לשלם והוא נוצר בעת מכירת נייר ערך בהפסד. מגן מס יכל לשמש לצורך קיזוז מס לשלם שנוצר בעת מכירת נייר ערך ברווח. 

בטבלה הבאה נוכל לראות את שיעור המס לכל נכס:

שיעור המס כיום

סוג השקעה

25%

מניות, אופציות ונגזרים - ישראלים

25%

מניות, אופציות ונגזרים - זרים

25%

דיבידנד מניירות ערך - ישראלים

15-25%

דיבידנד מניירות ערך – זרים (לרוב נגבה בארץ המקור)

25%

אגרות חוב צמודות למדד

15%

אגרות חוב לא צמודות למדד ומק"מ

0%

קרנות נאמנות – חייבות (משלמות בעצמן את המס)

25%

קרנות נאמנות – פטורות (הקרן לא משלמת מס)

25%

קרנות סל

25%

פקדונות ותוכניות חיסכון – צמודות למדד

15%

פקדונות ותוכניות חיסכון – לא צמודות למדד

 

עקרונות חישוב מיסוי רווחי הון:

  • שיעור המס הוא קבוע ללא קשר לגובה ההשקעה – אין מדרגות מס כמו במס הכנסה מעבודה.
  • ניתן לקזז הפסדים מרווחים – לאורך שנת המס ניתן לקזז את ההתחייבות למס ששולם או שעתיד לרדת, ע"י מימוש הפסדים.
  • אירוע מס להכרה ברווח או הפסד יוכר רק כאשר תתבצע מכירה – כל עוד רווח או הפסד אינם ממומשים בנייר ערך המוחזק בחשבון הם אינם מוכרים לצרכי מס. למשל, משקיע המחזיק בסוף שנה ניירות ערך עם הפסד מצטבר של 100 ₪ ובמהלך אותה שנה קלנדרית מכר ני"ע ברווח של 100 (עליהם שילם מס של 25 ₪) – רק אם ימכור את המניות שברשותו ויממש את ההפסדים יוכל לקזז את מלוא המס.  

באופן כללי אין אפשרות לגרור הפסדים בשוק ההון משנה לשנה. הפסד בתחילת השנה יכל להתקזז כנגד רווחים שמומשו במהלך אותה שנה קלנדרית בלבד. קיזוז המס עובד גם אם מתרחש בסדר ההפוך בו קודם מתרחש אירוע מס לשלם בגין מימוש רווחים ורק בהמשך השנה בוצע מכירה של נייר ערך בהפסד. במקרה זה, יוחזר המס ששולם בגובה מגן המס שנוצר.

במעבר בין שנים, הקיזוז לא מתבצע באופן אוטומטי בחשבון. במצב זה, ניתן לפנות למס הכנסה לצורך ביצוע הקיזוז. לצורך הפניה, יש להיות מצויידים בדוח סיכום מס השנתי המסופק על ידי חבר הבורסה. אגב, ניתן לקזז גם פעולות במספר חברי בורסה, כל עוד הם תחת אותו נישום.

חוק מס הכנסה בישראל קובע עבור אזרחים ישראלים כי חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי (מיסוי לפי עקרון פרסונלי) ולא תלויים במיקום גיאוגרפי בו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחו"ל חובה עליו לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח/הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

כיצד לחשב את גובה המס - רווח כנגד הפסד

בסוף שנה עליכם להפחית מסך הרווחים באותה שנה את סך ההפסדים שנצברו במהלך השנהועל היתרה יש לשלם מס. הקיזוז מתבצע ללא קשר לשיעור המס של כל רכיב השקעה. שיעור המס יקבע על פי רכיב ההשקעה ממנו נוצר הרווח. לדוגמא, במהלך שנה מסוימת מכרתם אג"ח שקלי ברווח של 1000 ₪ וכמו כן מכרתם מניות בהפסד של 400 ₪. סך הסכום החייב במס הוא 600 ₪ אך שיעור המס ייקבע על פי המרכיב ממנו נוצר הרווח שבמקרה זה הוא אג"ח שקלי (שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן) ולכן נשלם 15% מס ולא 25% אם הרווח היה נוצר ממרכיב מנייתי.

ניתן לקזז הפסד מרווחי הון כנגד כל רווח הון, פרט לרווח מפיקדונות או מתוכניות חסכון (שם קיימים רווחי ריבית).

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

 

 ניתן למצוא מידע נוסף אודות שוק ההון בעמוד קורס שוק ההון

 

 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד