מהם הדוחות הפיננסים

כל חברה בע"מ חייבת להוציא מדי סוף שנה דוחות המבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני. תפקיד הדוחות לתאר עבור המשקיע בצורה חשבונאית את פעילות החברה באותה שנה (מצב נכסי החברה, התחייבויותיה, ההון, הכנסות והוצאות, תזרים המזומנים וכו') ועבור רשויות המס את חבותה.

 

חברות פרטיות אינן מחויבות לחשוף את דוחותיהן לציבור ושימושן פנימי / עבור דיווח לרשויות. מאידך, חברות ציבוריות (חברות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה) מחויבות לפרסם דוחות פיננסים מידי רבעון ודוחות מבוקרים בסוף כל שנה, שקיפות הנדרשת על מנת לתת בידי המשקיעים כלים לנתח את פעילות החברה וכדאיות ההשקעה בה.

דוח של חברה ציבורית יפורסם באתר הבורסה בה נייר הערך של החברה נסחר (בארץ, אתר המאיה). עם זאת, ניתן למצוא דוחות של רוב החברות בעולם גם באתריהן באינטרנט או אתרי כלכלה שונים. מבחינה חשבונאית השנה הלועזית (ינואר עד דצמבר) היא הרלוונטית כ"שנת מס" ומועדי  הדוחות של חברות ציבוריות יהיו לסוף כל רבעון:

מבנה הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים מחולקים ל-3 חלקים עיקריים:

א. פירוט כללי על החברה – פעילות, שוק, מוצר, סביבה עסקית וכדומה.

ב. ארבעה דוחות המהווים את עיקר המידע הנחוץ להבנת תוצאות פעילותה של החברה ומצבה הפיננסי. זהו הסדר בו הם מופיעים בדוח:

  • מאזן – דוח המפרט את כל הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה, בנקודת זמן מסוימת. 
  • דוח רווח והפסד – דוח זה כולל את כל הוצאות והכנסות החברה, לתקופת הדו"ח. 
  • דוח תזרים מזומנים– דוח המפרט את זרימת המזומנים אל העסק וממנו לתקופת הדו"ח. דוח זה מקטלג את הכספים שנתקבלו והוצאו על פי פעילות שוטפת, פעילות מימון ופעילות השקעה. 
  • דוח שינויים בהון העצמי – מציג את השינויים בהון העצמי של החברה (אם היו), הנובעים מסיבות כגון חלוקת דיבידנד, הנפקת מניות חדשות וכדומה.

בסיכומו של כל דוח יובאו ביאורים והסברים על פי הצורך, בעיקר על מרכיבי התוצאה הסופית בדוח ואיך הוא חושבה.

ג. דוח הדירקטוריון הוא החלק האחרון של הדוח, והוא נכתב על ידי הנהלת החברה. בדוח, מתבצעת סקירה מלאה של פעילות החברה ע"י הדירקטוריון וההנהלה, והוא מנסה לתת תחזית לגבי כיווני הפעילות העתידיים של החברה. דוח זה חשוב מאוד על מנת להבין את האופן בה הנהלת החברה רואה את הסביבה העסקית ואת מיקומה של החברה בתוכה והוא נותן לנו צוהר אל החזון של הנהלת החברה.

יש לזכור שהדוח נכתב על ידי הנהלת החברה ולכן ייתכן שתוצג תמונה מעוותת של המציאות במקרים בהם הנהלת החברה לא ריאליסטית או לא שקופה כלפי המשקיעים. ככל שההנהלה מתארת את המציאות סביבה בצורה אמיתית יותר, כך מהווה הדבר סימן חיובי יותר לגבי יכולותיה לנהל את החברה ולעמוד באתגרים העומדים בפניה.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד