דו"ח רווח והפסד

הדו"ח הבסיסי והמרכזי ביותר בכל חברה הוא דו"ח רווח והפסד. דו"ח זה מסכם לתקופת זמן קצובה את הכנסות והוצאות החברה.

דו"ח הרווח והפסד מחלק את ההכנסות וההוצאות על פי מקורות וסיווגים שונים. באופן זה ניתן לראות את רווחי החברה בדרכים שונות וביחסים שונים על פי מקור או בניכוי מקורות מסוימים, למשל: רווח שאינו כולל פעילות מימון, רווח תפעולי, רווח לפני מס וכמובן את הרווח הנקי של החברה או כפי שמכונה "השורה התחתונה".

מבנה דו"ח רווח והפסד

א. בתחילת כל דו"ח רווח והפסד תופיע שורת ההכנסות, כאשר הסדר הוא לפי מרכזיות המוצרים - הכנסות ממכירות / ממתן שירותים: כאמור, ראשית ירשמו ההכנסות מפעילות שוטפת בלבד (לאו דווקא עם פירוט בשלב זה), כלומר סכומים שהתקבלו ומגיעים לחברה בגין מכירת מוצרים ו/או שירותים בתקופת הדוח. התקבולים נרשמים נטו, בניכוי זיכויים או הנחות.

ב. עלות המכירות: כאן ירשמו כל ההוצאות של החברה בתקופת הדו"ח שהוצאו על מנת לייצר את מוצריה. הוצאות אלו כוללות הן את העלויות הישירות כגון חומרי הגלם ושכר עבודה והן עלויות עקיפות של הייצור כגון ארנונה ושכירות, חשמל, מים וכד' (ללא שיווק – סעיף נפרד). במקרים מסוימים סעיף עלות המכירות יכלול גם הוצאות פחת (הוצאות המשקפות ירידת הערך, על פי סטנדרטים מקובלים והנחיות מס הכנסה, של נכסים המוחזקים בידי החברה עקב בלאי והתיישנות.

ג. רווח גולמי: בנוסחה פשוטה אלו הם הכנסות החברה בניכוי עלות המכירות.

ד. הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ): הוצאות החברה על מחקר ופיתוח של מוצר/שירות חדשים.

ה. הוצאות מכירה ושיווק: כל מה שהוצא בהקשר של שיווק ופרסום מוצרי החברה לגבי מוצריה. לדוגמא, פרסום במדיה, פעילות קידום מכירות, כנסים שיווקיים, מתנות ללקוחות וכדומה.

ו. הוצאות הנהלה וכלליות: הוצאות החברה הכרוכות בניהול החברה ברמות העליונות. הוצאות אלו יכללו את שכר עובדי המנהלה והמנהלים, ואף עלות אחזקת משרדי ההנהלה.

ז. רווח לפני ריביות, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) – חלוקת דו"ח הרווח וההפסד גם על פי נתונים אלו היא צורה חדשה יחסית של הצגת דו"חות. זהו נתון שמשמש ככלי עזר חשוב למציאת שוויה הריאלי של חברה. הנתון מראה למעשה כמה כסף מייצרת החברה נטו מהפעילות השוטפת. (מאחר ו: 1. הוצאות הפחת הן לא הוצאות "אמיתיות" – הרי השימוש המכונות והמבנים נמשך באופן רגיל גם עם שחיקה תיאורטית - 2. שיעור המס לא תלוי בפעילות החברה 3. הכנסות והוצאות מפעילות מימון כמעט בכל העסקים אינן חלק מפעילות הליבה של החברה). ה - EBITDA מחושב ע"י הפחתת ההוצאות על מכירות (ללא הפחת), הוצאות המו"פ והוצאות ההנהלה מהכנסות החברה מתוך הפעילות השוטפת בלבד.

ח. הוצאות (הכנסות) חד פעמיות: נקודה חשובה לבדיקה שעלולה להשפיע באופן משמעותי על דוחות החברה ללא קשר לפעילותה. מדובר על כל ההכנסות/הוצאות החד פעמיות שאינן מייצגות או קשורות לפעילות השוטפת של החברה ולכן מוצגות בסעיף נפרד.

ט. רווח תפעולי: הרווח מהפעילות העסקית השוטפת של החברה. כלומר, הרווח לפני מס בניכוי הכנסות או הוצאות מפעילות שאינה פעילות שוטפת כגון פעולות חד פעמיות, מימון וכד'.

י. הוצאות מימון: הכנסות והוצאות הקשורות לריבית או הצמדה על הלוואות, השקעות, אג"ח או כל פעילות דומה.

יא. רווח לפני מס: סך כל הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות (ביניהן הרווח התפעולי בניכוי הוצאות מימון והוצאות לא תפעוליות אחרות). מרווח זה מנוכה מס ההכנסה.

זכויות המיעוט: כאשר לחברה קיימות חברות בנות אשר יש בהן כמה בעלי מניות בנוסף לחברה עצמה, החברה מציינת בדוח הרווח והפסד המאוחד את זכויותיו של אותו מיעוט בחברות אלו. למשל, חברה המחזיקה 60% מחברה אחרת, בעלי זכויות המיעוט מחזיקים למעשה ב- 40% מהשווי.

רווח נקי: אחרי שמורידים את מס החברות מסעיף הרווח לפני מס מקבלים את הרווח הנקי של החברה הרווח העצמי יכול להיות מחולק בצורת דיבידנד לבעלים, או להישאר כעודפים בחשבונות החברה.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד