דוח תזרים מזומנים

בשנים האחרונות נערכו בעולם החשבונאות שינויים רבים. אחד המשמעותיים שבהם הוא המעבר מהערכת נכסים לפי שווי הקנייה שלהם לשיטה חשבונאית המעריכה נכסים לפי שיטת השווי הנוכחי שלהם. שיטה חדשה זו מאפשרת למנתח דוחות החברה קבלת תמונה טובה יותר של מצב החברה הנוכחי אך מצד שני הופך את הערכת הנכסים לסובייקטיבית ועלול ליצור עיוותים בין שווי החברה המוצג לשווי הריאלי.

תהליך זה הפך את תזרים המזומנים לנתון אפילו חשוב יותר לגבי בריאות וחוזק החברה מאשר היה עד כה. תזרים המזומנים מאפשר לראות מספר דברים:

  • הכסף שמייצרת החברה בפועל.
  • הכסף שמוציאה החברה בפועל.
  • על מה מוציאה החברה וכיצד היא משתמשת בכסף שלה.

מקורות כניסת המזומנים לחברה אמורים להיות בעיקר מהכנסות, אך גם מלקיחת הלוואות, גיוס הון וכד'. תזרים המזומנים היוצא מהחברה נובע בד"כ מהוצאות החברה על ח"ג ושכר, השקעות שונות, החזרי חוב וכד' על פי שאר סעיפי ההוצאות. יש לשים לב לחשיבות סעיף תזרים המזומנים. גם חברה רווחית עלולה להגיע לפשיטת רגל אם התזרים שלה שלילי והיא אינה יכולה לעמוד בהוצאות השוטפות שאינן ניתנות לדחייה. זה יכול לקרות כאשר ניתן ללקוחות החברה אשראי גדול מדי, אין גביה מלקוחות על הכנסות שצריכות להתקבל ומצד שני החברה אינה דוחה הוצאות וכו'.

מבנה דוח תזרים המזומנים סוגי התזרים בדוח מתחלקים ל-3 קטגוריות:

1. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת - מתאר את הוצאות/הכנסות הכסף מהחברה הנובעות מיצור ושיווק מוצרים או שירותים כלומר מהפעילות התפעולית של החברה.

החישוב - הרווח הנקי מתוך דו"ח הרוו"ה ולו מוסיפים את הוצאות הפחת (אשר למעשה אינן הוצאות אמיתיות של מזומן ולכן מוסיפים אותה) ומחסרים (מחברים) הוצאות (הכנסות) אחרות שלא היו כרוכות בהוצאה (קבלה) פיסית של מזומן. לאחר ביטול הוצאות/הכנסות מלאכותיות והשפעתן (הפחת ואחרות...), יש לתת ביטוי לשינויים באשראי הניתן מהחברה לבין זה אותו היא מקבלת. כך גם לגבי השינויים במלאי. גידול במלאי משמעותו יציאת מזומנים וקיטון במלאי משמעותו מכירות = כניסת מזומנים. וכך גם באשראי – אם האשראי שהחברה נותנת גדול מזה שהיא מקבלת – אזי היא מממנת את האשראי הזה ע"י המזומנים שלה.

תוצאת חישוב השלבים הקודמים תביא לסך המזומן שזרם אל/מתוך החברה בגין הפעילות השוטפת שלה.

2. תזרים מזומנים מהשקעות –הוצאות /ההכנסות מפעילות השקעה ריאלית של החברה כגון רכישת ציוד ומכונות.

נפרט: כאן מרוכזים תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות ההשקעות של החברה בנכסים כגון ני"ע, השקעה בחברות אחרות, נדל"ן וכד'. לרוב, ההשקעות יוצגו בערכים שליליים בדו"ח מכיוון שמדובר על השקעות שאמורות להגדיל את פעילותה. מצד שני ייתכנו תזרימים חיוביים ממכירת השקעות.

3. תזרים מזומנים מפעילות מימון – הוצאות/ הכנסות במזומן הנובעות מפעילות מימון כגון הנפקת אג"ח או מניות, חלוקת דיבידנד, לקיחת הלוואות וכד'. חלק זה כולל פעילויות כגון כניסת/ יציאת משקיעים, פעילות מלווים/לווים ושל בעלי מניות. כמו כן - פעולות כמו חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, פירעון הלוואות, תשלום ריבית למחזיקי אג"ח - הללו ידללו את המזומנים בקופת החברה. מצד שני - הנפקת הון כלשהו או לקיחת הלוואות חדשות יזרימו כסף לחברה.

סכימת שלושת סעיפי התזרים, מהווה את סך השינוי בקופת המזומנים של החברה בתקופת הדוח.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד