המאזן

המאזן הוא תמונת מצב של החברה. דוח זה "מצלם" את מצבה הפיננסי של החברה נכון לתאריך מסוים, בדר"כ סוף רבעון או סוף שנה. בצידו האחד של המאזן מוצגים כל נכסי החברה ובצידו השני התחייבויות החברה וההון העצמי.

 מבנה הדוח הוא כזה שיש שיוויון מוחלט בין שני צדדיו:

נכסים = התחייבויות + הון עצמי

בצד הנכסים יהיו נכסים מכל הסוגים, ריאלים כגון נדל"ן, ח"ג, כלי רכב, מכונות וכו' או מופשטים כמו מוניטין. אלו הם נכסים אשר עוזרים לחברה לבצע את פעילותה השוטפת. צד זה בדוח מחולק בין נכסים שניתן לממש אותם לכסף באופן מהיר לבין נכסים שאינם ניתנים למימוש מהיר.

תחת ההתחייבויות יופיעו סכומי הכסף אותם חייבת החברה לגופים כגון ספקים (עבור ח"ג או שירותים) ועובדים, חובות למלווים (למשל בנקים) וכד'.
באותו צד יופיע גם ההון העצמי של החברה המורכב מההשקעה הראשונית של בעלי המניות ובתוספת הרווח שנוצר בחברה (עודפים) לאורך זמן ועדין לא חולק כדיבידנד (דיבידנד הוא חלוקת כסף מרווחי החברה לבעליה ועליו מוטל מס).

ניתן להבין שיוויון זה בכך שסך מקורות המימון שהם ההתחייבויות וההון העצמי משמשים לקנות נכסים מסוג כולשהו ומצד שני רווחים או הפסדים של החברה מתאזנים בכך שהם גם תוספת לנכסים וגם תוספת להון העצמי.

דרך נוספת להסתכל על השיוויון היא שסך ההון שהיה נשאר בידי הבעלים בעת פירוק החברה היה שווה לסך הנכסים פחות ההתחייבויות שלה.


מבנה המאזן

צד הנכסים  - הצגה בסדר יורד על פי מידת הנזילות של הנכסים (מידת המהירות בה ניתן להפוך את הנכסים למזומן), לפי הסדר הבא, ראשית הנכסים השוטפים:

 • מזומנים או שווי מזומנים, פיקדונות קצרים וכד'.
 • ני"ע סחירים – אלו הן השקעות סחירות בשוק ההון שניתן למכור בכל יום שבו יש מסחר בבורסה. חשוב לבדוק לעומק הדוחות מה רמת התנודתיות/ הסיכון של ניירות אלו כדי להעריך כמה בדיוק הם שווים, למרות שבמאזן הם מופיעים על פי שווי השוק ביום המאזן.
 • לקוחות וחייבים – התחייבויות שוטפות של גורמים חיצוניים לחברה אשר אמורים להכניס מזומנים בטווח הקצר לקופתה, כגון לקוחות שקנו בתשלומים/אשראי והמזומן נכנס לחשבון החברה רק לאחר שהמוצר/שירות כבר ניתן.
 • מסים שוטפים - מקדמות ששולמו מראש לרשויות המיסים או הרשויות העירוניות. תשלומים אלו יקוזזו בעתיד הקרוב או שיתקבל בגינם זיכוי בסוף שנה ולכן מקוטלגים כנכס לטווח קצר.
 • מלאי שוטף – השווי הכולל של חמרי הגלם בתהליך הייצור כרגע וכן גם סחורה שיוצרה ומוכנה למכירה ואף מתוכננת לצאת את מחסני החברה בשנה הקרובה, ושוויה נקבע עפ"י הנמוך מבין עלות היצור ושווי הסחורה בשוק.

נכסים לא שוטפים:

 

 • רכוש קבוע – כאן יוצג שווים של נכסים שאינם ניתנים למימוש מהיר. למשל מבנים, מכונות וציוד אחר. שווי הרכוש הקבוע נקבע על פי שווי רכישתו פחות הפחת הנצבר על פי מנגנון הפחת בו החליטה החברה להשתמש.
  הפחת הוא הירידה בערכו של הנכס בשל בלאי והתיישנות. מבחינה חשבונאית בזמן הרכישה הציוד מוכר כנכס אך לא כהוצאה. ההכרה בהוצאה תתפרס על משך מספר שנים ונקראת פחת. הפחת המצטבר יהיה שווה בסוף תקופת חיי הרכוש (תקופה שנקבעת בצורה סטנדרטית בד"כ ע"י מס הכנסה) לעלות הרכוש פחות עלות גרט שהיא העלות השיורית של הציוד (עלות מכירת הרכוש כגרוטאה. למשל, מכירת מכונה בערך הברזל ממנה היא עשויה).


יש לשים לב לעובדה שלא צמיד המציאות מראה נכונה את השווי של הרכוש כפי שמצוין בדוחות, אם לרעה (אין קונה לרכוש במחיר המגלם את הורדות הפחת או אפילו בערך הגרט), או לטובה (למשל עלית מחיר מכונה רק בגלל נדירות או החומרים ממנו עשויה).
 

 • השקעות בחברות מוחזקות (מאוחדות) ואחרות –  כאן מוצג שווי ההשקעה של החברה בחברות אחרות (כולל בנות).
 • תשלומים מראש - תשלומים ששולמו מראש עבור שירותים או מוצרים אותם אמורה לקבל החברה במועד מאוחר יותר ממועד עריכת המאזן. לדוגמא תשלום פוליסות ביטוח או שכירות מראש.
 • מוניטין – מאחר ואין זה נכס ממשי אלא וירטואלי (אם כי בעל ערך אמיתי) הוא יחשב בצד הנכסים שאינם שוטפים. המוניטין מביא לידי ביטוי את ההפרש בין שווי הנכסים לשווי הכולל של החברה.
 • בדומה למוניטין ניתן להכניס גם נכסים בלתי מוחשיים אחרים, למשל פטנטים, זכיונות ובלעדיות, זכויות יוצרים וכד'.

צד ההתחייבויות וההון העצמי –

ראשית יוצגו התחייבויות שמועד פרעונן קצר מ- 12 חודשים ואלו יוגדרו "התחייבויות שוטפות" או "התחייבויות לטווח קצר" ומיד אח"כ יוצגו ההתחייבויות לטווח ארוך יותר. לבסוף באותו צד יוצג ההון העצמי, המורכב מהון המניות שגייסה החברה ממחזיקי המניות שלה ומעודפי הרווח שלא חולקו.

התחייבויות שוטפות - התשלומים והחובות שעל החברה לשלם במהלך 12 החודשים הקרובים, יוצגו לפי הסדר הבא:

 

 • ספקים וזכאים אחרים – מקביל לסעיף "לקוחות" בפרק הנכסים - מוצרים / שירותים אותם קיבלה החברה ועליה לשלם עליהם בטווח הקצר.
 • התחייבויות מס שוטפות - מיסים שהחברה חייבת אך טרם שולמו.
 • אשראי זמן קצר - סך ההלוואות לזמן קצר שצריך להחזירן תוך 12 חודשים. בתוך קח יכללו גם החזרים על הלוואות טווח ארוך אשר אמורים להתבצע במהלך 12 החודשים הקרובים (למשל החזרי ריבית).
 • הכנסות מראש - תשלומים שנמסרו לחברה מראש למרות שעדיין לא סיפקה את השירותים או המוצרים שבגינם ניתנו הכספים, כגון מקדמות מלקוחות.
 • התחייבויות שוטפות אחרות – כל מה שלא מופיע בסעיפים הנ"ל כהתחייבויות לשלם ב - 12 החודשים הקרובים.
 • אג"ח של החברה - סך החובות למחזיקי האג"ח של החברה, על פי הטווח.
 • אשראי לזמןארוך -הלוואות למיניהן מגופי מימון שונים וטווח הפירעון שלהם ארוך מ 12 חודשים קדימה.
 • הון עצמי - שווי ההון הנמצאבידי החברה, כולל הון המניות והקרנות, ובתוספת עודפי הרווח שנשארו בידיהחברה
 • הון מניות - השווי הכספי של מניות החברה לפי ערכם הנקוב בעת ההנפקה.
 • פרמיה על מניות - העלייה בשווי המניות, בד"כ על פי שוו שוק,לעומת הערך הנקוב שלהם.
 • יתרת רווח (עודפים):רווח שהחברה ייצרה לאורך זמן ו הצליחה  לצבור (לאחר ניכוי דיבידנדים שחולקו).
 • מניות באוצר - מניות שהונפקו בעבר, אך נרכשו מחדש ע"י החברה ומוחזקים בבעלותה.
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד