יחסים פיננסים

יחסים פיננסים, אשר נקראים בשפה המקצועית בשם מכפילים, הם סוג של קיצור דרך אמיתי בניתוח דוחות חברה. דרכם ניתן להשוות חברות שונות ללא קשר לגודלן ולקבל מידע משמעותי על איתנותה הפיננסית של החברה לפני שאנחנו מעמיקים לתוך הדוחות והנספחים המפורטים שלה ומתעמקים בפעילות שלה.


חשוב לציין כי ניתן ורלוונטי להשוות את המכפילים של חברה מסוימת רק לחברות המשתייכות לאותה תעשייה ולפעמים רק לאותו תת-סקטור בתעשיה.


נקודות מרכזיות:

  • יחס הפיננסי כנתון בודד אינו משמעותי. יש להשוות אותו לנקודת ייחוס כלשהי למשל היחס הנוכחי של חברות דומות או היחס ההיסטורי של החברה עצמה.
  • קביעת מסקנות על סמך יחס פיננסי בודד אינה מספיקה. לעיתים מושפע היחס מאירוע בודד שאינו משקף את התמונה הכללית האמיתית.  למשל, עלייה בשולי הרווח הינה סימן טוב אך יש לראותה מול רווחי העבר או סך המכירות (אולי ההתייעלות באה על חשבון ירידת הכנסות...)
  • בחינת המכפילים נעשית לאורך זמן ולא כדאי להסתמך על נתונים רגעיים.
  • לעיתים שני יחסים שנבדוק יצביעו על מגמות הפוכות. אזי נהיה חייבים להתעמק בדוחות ולבחון עוד נתונים ויחסים על מנת למצוא הסבר אמיתי והגיוני.

היחסים הפיננסים המרכזיים:

**מצב הנזילות

נזילות מצביעה ישירות על כח הקנייה של חברה, יכולתה להחזיר חובות, לעמוד בהתחייבויות קרובות או להיכנס לרכישה אסטרטגית וכו'. הכוונה לכמות המזומנים שלה ומהנכסים שניתנים למימוש תוך זמן קצר ללא ירידה משמעותית בערכם בשל המימוש המהיר (ראה פרק – מאזן).

שני היחסים השכיחים בנושא זה לבדיקת נזילות הם: היחס השוטף והיחס המהיר.

יחס שוטף- יחס זה פשוט בודק האם נכסיה השוטפים של החברה מספיקים לכיסוי התחייבויותיה השוטפות.  
 

יחס שוטף = נכסים שוטפים מחולקים בהתחייבויות השוטפות

לדוגמא, אם סך הנכסים השוטפים של חברה עומד על 100 מיליון ש"ח וסך התחייבויותיה השוטפות מסתכמות ל- 50 מיליון ש"ח, אזי היחס השוטף של החברה הינו 2. (100/50=2)

שוב יש שוני בין הסקטורים לגבי מה נחשב ליחס תקין, אך לרוב, יחס שוטף של 1.5-2 נחשב תקין. יחס המתקרב ל- 1 או קטן מ – 1 עלול להעיד על מצוקת מזומנים של החברה ועל יכולתה בטווח הקצר לעמוד בהתחייבויותיה דבר שעלול לסכן את המשך פעילות וקיום החברה.

אבל יש גם צד שני למטבע, יחס שוטף גבוה מידי עלול להצביע על כך שאין שימוש נכון ויעיל למזומנים, אשר "שוכבים" בצד ללא מטרה או השקעה. יכול להיות שעדיף אולי לראות חלוקת דיבידנד או קניית חברה אחרת שתשפר את הפעילות. מאידך, הנהלות שמרניות יעדיפן לשמור על כרית מזומנים גדולה לעיתות משבר או לרכישות פוטנציאליות בעתיד. בזמנים קשים אין יכולת גבוהה לגייס מזומן, קשה למחזר חוב ויש הוצאות מעיקות – אזי יחס שוטף גבוה הוא התורם להישרדות החברה, לכן לרוב עדיף להיות בעודף....


יחס מהיר - המלאי כלול ביחס השוטף וזהו חסרון. הבעייתיות נובעת מכך שלעיתים מימוש של מלאי עשוי להיות במחיר הפסד או בתנאי תשלום שאינם שוטפים. לכן המלאי הכלול ברשימת הנכסים השוטפים עלול להטעות ולכן נעדיף לבדוק גם את היחס המהיר. 

יחס מהיר = (נכסים שוטפים פחות המלאי) מחולקים בהתחייבויות השוטפות


היחס המהיר יהיה יעיל ביותר עבור חברות בעלות מלאי לא נזיל כגון חברות תעשייתיות ואילו היחס השוטף יתאים יותר לעסקים בעלי מחזור מלאי מהיר שיכולים להיפטר מסחורה בזמן קצר כגון רשתות ביגוד ומסעדות.

יחס נזילות מיידי -  (Cash Ratio) - יחס שמרני מאוד המודד את יכולת החברה לשלם את התחייבויותיה השוטפות באופן כמעט מיידי באמצעות המזומנים ושווי המזומנים שלה בלבד. יחס זה יהיה רלוונטי רק במקרים מיוחדים של התחייבויות קרובות רבות.

יחס נזילות מיידי =
מזומנים ושווי המזומנים מחולקים בהתחייבויות השוטפות


**יעילות תפעולית

 

יחסי היעילות התפעולית בוחנים כיצד החברה מנהלת את המשאבים שלה ונותנת לנו מידע כגון גודל האשראי הממוצע שניתן ללקוחות ולחברה על ידי ספקיה, יעילות הגבייה, גודל המלאי הנחוץ לתפעול החברה ועוד.

מחזור חייבים

האשראי שניתן לספקים ומהירות הגבייה מלקוחות מהווים מדד ליעילות החברה שכן המטרה היא שהכסף יגיע לחברה ולא אצל אחרים... כך אפשר לקבל עליו ריבית, לא להזדקק להלוואות או פשוט להשתמש בו לצרכים שוטפים.

יחס החייבים (מחזור החייבים) בוחן כמה אשראי ניתן ללקוחות או למעשה תוך כמה זמן מרגע עסקה מגיעות ההכנסות במזומן לחברה.
היחס מחושב על ידי חלוקת המכירות ב- 12 החודשים האחרונים (אותם ניתן לקרוא מדוח רווח והפסד) בסכום חובותיהם של לקוחות החברה (לקוחות ו/או חייבים).
 

מחזור חייבים = מכירות ב- 12 החודשים האחרונים מחולק בחשבונות הלקוחות


ניתן להציג את מחזור החייבים גם בימים על ידי חלוקת מספר הימים בשנה (365 ימים) במחזור החייבים. 

תקופת הגבייה הממוצעת = 365 ימים לחלק למחזור החייביםמחזור המלאי - מחזור המלאי מודד כמה זמן שוהה מלאי אצל החברה עד אשר הוא יוצא אל הלקוח. מחזור קצר מצביע על חברה יעילה יותר מכיוון שהמלאי הוא למעשה סחורה שהושקע בה כסף והכסף הזה שוכב במחסני החברה ללא כל תמורה עבור החברה. מחזור המלאי מחושב על ידי חלוקת עלות המכירות ב- 12 החודשים האחרונים בשווי הממוצע של המלאי. 

מחזור המלאי = עלות המכירות לחלק לשווי הממוצע של המלאי

נהוג לעיתים להציג את מחזור המלאי בימים, כלומר נמצא מהו הזמן שלוקח לחברה למכור את כל המלאי שלה. 

תקופת מכירת המלאי = 365 ימים לחלק במחזור המלאי


תקופת מכירת המלאי קצרה יותר = המלאי "תקוע" בחברה פחות זמן = יעילות. גם כאן יש לבחון את הנושא באופן שונה ממגזר למגזר ובין סקטור לסקטור.

יחס הזכאים - יחס הזכאים בודק את מידת האשראי שהחברה מקבלת מספקיה. ככל שהיחס נמוך יותר החברה מקבלת תקופת אשראי ארוכה יותר. יחס הזכאים מחושב על ידי חלוקת סך ההוצאות לקניית חומרי גלם ב- 12 החודשים האחרונים בחשבונות הזכאים (ספקים).
 

יחס הזכאים = הוצאות קניית חומרי גלם לחלק לחשבונות הזכאים

 

**רמת מינוף והון

כל חברה ממומנת על ידי הון עצמי והון זר. ככל שהחברה תלויה יותר בהון זר, כלומר ממונפת, מידת הסיכון בה גדולה יותר, פשוט מכיוון שגדל הסיכוי שלא תעמוד בהתחייבויותיה, דבר שיגרור צעדים מצד המלווים שיפגעו קשות בפעילות החברה, אפילו עד מצב של פשיטת רגל.

יחסי המינוף הבוחנים את התחייבויות החברה לטווח הארוך ואילו יחסי הנזילות בודקים דווקא את הטווח הקצר – ולכך יש לשים לב. גם תפעול נכון ותשלומים בטווח הקצר אינם ערובה להצלחה מול עננת ההתחייבויות לטווח הארוך

יחס חובות לנכסים - מדד למידת המינוף של החברה. היחס נמוך = החברה משתמשת ביותר הון עצמי ופחות הון זר (חובות) לצורך מימון פעילותה. מצד שני, לרוב יש צורך בהון זר וייתכן שההלוואות שהחברה לקחה משמשות אותה לפיתוח עסקי שמשפר את סיכויי החברה להגיע לתשואות גבוהות, אך עם זאת הסיכון בחברה גדל בהתאם.
המבחן במינוף יהיה האם התשואה שהחברה עושה על ההון שמושקע בה גבוהה מעלויות המימון של החובות.
 

                              חובות החברה
יחס חובות לנכסים =  -------------------------
                             סך הנכסים
מינוף פיננסי - יחס נוסף למדדידת מינוף החברה הוא יחס המינוף הפיננסי. המינוף הפיננסי בוחן את כלל התחייבויות החברה. גם כאן יש לתת את הדעת למצב של תמונה מעוותת מכיוון שהתחייבות שוטפת שונה במהותה מחוב ארוך טווח.

                       סך התחייבויות
מינוף פיננסי =  -------------------------
                      סך הנכסים
התחייבויות להון עצמי -  יחס שמראה כמה מההתחייבויות ממומנות על ידי הון עצמי. יחס של 1 משמעו שהחברה אינה ממונפת כלל, יחס של 2 משמעו שעל כל שקל שבעלי המניות השקיעו בחברה הם גם לוו שקל מגורם זר.

 

                                           סך התחייבויות
יחס התחייבויות להון עצמי =  -------------------------
                                          הון עצמיהון עצמי לנכסים – יחס חשוב מאוד ליציבות החברה והוא אחוז הנכסים אשר ממומן ע"י ההון העצמי. ככל שהיחס קטן מאחד כך החברה ממונפת יותר וככל שהיחס קרוב יותר לאחד כך החברה מממנת אחוז גבוה יותר מנכסיה באמצעות הונה העצמי.
 

                                  הון עצמי
יחס הון עצמי לנכסים =  ----------------------
                                  סך הנכסים
יחס תזרים מזומנים לחובות – כאן נבחנת יכולת החברה להחזיר את חובותיה באמצעות תזרים המזומנים שפעילותה מניבה. על מנת לקבל הערכה מדוייקת יותר של יחס התזרים לחובות, יש להשתמש בתזרים המזומנים החופשי (
Free Cash Flow), המחושב על ידי הוספת פחתים, חיסור שינויים בהון החוזר וחיסור הוצאות שדרוג הנכסים (Capital Expenditures) מהרווח הנקי. הסיבה לכך היא שאנו מעוניינים במזומנים נטו שהחברה יצרה. פחת היא הוצאה חשבונאית ולא מבוצעת במציאות ולכן יש להוסיף אותה. מצד שני, רכישת נכסים ושינויים בהון החוזר לא נרשמים כהוצאות אך מפחיתות ממזומני החברה ולכן יש להפחיתם.

ככל שיחס זה גבוה יותר החברה תוכל להחזיר את חובותיה במהירות רבה יותר.
יחס נמוך עשוי להעיד על קושי של החברה בהחזר חובותיה ועלול להוות תמרור אזהרה משמעותי למשקיע.גם כאן, מומלץ לבחון את היחס ברמה היסטורית ולבדוק אם חלה בו מגמת ירידה.

 

                                          תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב- 12 החודשים האחרונים
יחס תזרים מזומנים לחובות =  ---------------------------------------------------------------------
                                     סך החובותמידת הרווחיות ויכולת השגת תשואה

רווח נקי למניה - יחס חשוב אצל משקיעים בשוק ההון.לפנינו שני סוגים של רווח למניה:

  • רווח בסיסי למניה: הרווח הנקי לחלק למספר המניות הנסחרות.
  • רווח מדולל למניה: הרווח הנקי מחולק במספר המניות הנסחרות, האופציות ומניות הבכורה. (הרווח למניה שהיה מתקבל אילו כל מחזיקי ניירות הערך של החברה היו ממירים את ניירותיהם למניות).

שיעור הרווח הגולמי - הרווח הגולמי של החברה לפני עלויות עקיפות, שיווק, הנהלה ומימון.
שיעור רווח גולמי = רווח גולמי / מכירות

שיעור הרווח הנקי - מידת הרווחיות של העסק לאחר כל ההוצאות.
שיעור הרווח הנקי = רווח נקי / מכירות

מהירות המיחזור של הנכסים - זהו מדד ליעילות השימוש בנכסי החברה להפקת הכנסות.
מהירות המיחזור של הנכסים = מכירות / ממוצע נכסים

תשואה על ההון המושקע - יחס פשוט אבל בסיסי וחשוב ביותר בקרב המשקיעים ומציין מה התשואה שהחברה עושה על ההון העצמי שלה.
תשואה על ההון המושקע = רווח נקי / ההון העצמי

מכפיל רווח (P/E): אחד המדדים הפופולאריים ביותר שמהווה ממד ליוקר המניה. "המכפיל", כפי שהוא גם נקרא בקיצור, מראה בעצם את היחס בין שווי השוק של החברה או שווי המניה לרווח שהחברה הכולל של החברה או רווח למיניה בהתאם. צורה אחרת להסתכל על תוצאת המכפיל היא תוך כמה שנים רווח הנוכחיים של החברה יכסו את ההון שהושקע בקניית המניה. המכפיל "הנכון" הוא מאוד ספציפי לכל ענף.
מכפיל רווח = מחיר השוק של המניה בבורסה / רווח למניה

 

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 חזרה  לדף ראשי השקעות בבורסה

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד