תקנון מבצע 'חבר מביא חבר'- המבצע הסתיים

תקנון להשתתפות במבצע חבר מביא חבר (להלן: "המבצע")

 

1.                       מבוא

1.1          מיטב דש טרייד בע"מ ח.פ 510528276 (להלן: "החברה") מקיימת מבצע חבר מביא חבר (להלן: "המבצע"). תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון")

1.2          התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע . בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו המשתמש את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.

1.3          הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם בפוסטים בפייסבוק ובאתר החברה  https://www.meitavtrade.co.il. החברה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

1.4          לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת מגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30 בני ברק, 5112302.

 

2.                       פרשנות

2.1          המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

2.3          סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

3.                       ההטבה

זיכוי בסך 200 ש"ח לחשבון המסחר המתנהל בחברה על שם לקוח החברה.

4.                       זכאות להטבה

4.1          עבור כל חבר שיוזמן (להלן: "החבר המוזמן") על ידי לקוח החברה  (להלן: "הלקוח המזמין") לפתוח חשבון מסחר בני"ע בחברה יהיה הלקוח המזמין זכאי להטבה ובתנאי שיתקיימו לגביו רצף הפעולות הבאות:

4.2          החבר המוזמן ציין בעת הליך פתיחת החשבון כי הופנה לחברה על ידי הלקוח המזמין.

4.3          החבר המוזמן פתח חשבון למסחר והפקיד בו לכל הפחות 30 אלף ש"ח (להלן: "הסכום המינימאלי לפתיחת חשבון").

4.4          החבר המוזמן לא סגר את חשבון המסחר במהלך שלושה חודשים מיום שהפקיד את סכום המינימאלי לפתיחת החשבון.

4.5          מובהר כי במידה ויותר מלקוח אחד הזמין חבר מוזמן מסוים, יהיה זכאי רק לקוח מזמין אחד להטבה.

4.6           מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את ההטבה ללקוח מזמין שהשיג זכאותו להטבה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.                       הודעה על קבלת ההטבה

5.1          החברה תזכה את חשבון הלקוח המזמין בחברה בסכום ההטבה שלושה חודשים מיום הפקדת סכום המינימאלי לפתיחת החשבון על ידי החבר המוזמן.

5.2          בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת ההטבה.

6.                       תקופת המבצע

6.1          המבצע יהיה בתוקף החל מיום 1/1/2019 ועד ליום ­­23/3/2020 כולל (להלן: "תקופת המבצע").

6.2          החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לינתן הודעה מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.3          ללא כפל מבצעים

7.                       כללי

7.1           תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע ובאתר https://www.meitavtrade.co.il.

7.2           בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל

7.3           החברה תהא רשאית לעדכן את פרטי המבצע ו/או תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

7.4           בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.5           החברה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.6           כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

7.7           המשתתף פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

8.                       דין, שיפוט

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

המבצע הסתיים. תודה רבה

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שירות לקוחות
דלג על שירות לקוחות
עבור לתוכן העמוד