המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• מדד אמון הצרכנים בישראל עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2012. שיפור באמון צפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• לפי סקר הערכת מגמות בעסקים, חל שיפור חד במצבו של ענף הבנייה. לעומת זאת, החברות במגזר התעשייה היו פסימיות יותר, בעיקר בקשר להזמנות ליצוא.
• מגמה לא אחידה ניכרת ביצוא התעשייתי, תוך עלייה ביצוא של תעשיות טכנולוגיה עילית. בעולם ניכרת האטה בהתרחבות סחר החוץ, כאשר קצב צמיחת היבוא אל המדינות המפותחות עלה לראשונה על זה של המתפתחות.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו השבוע. הסיכוי לשינוי בריבית או לצעדים אחרים בחודשים הבאים די נמוך.
• הנתונים באירופה ממשיכים להשתפר ולאחרונה עלה קונצנזוס תחזיות הצמיחה לכל המדינות הגדולות באירופה.
• לפי התנהגות השווקים, נראה שהנזק מהפרישה האפשרית של יוון מגוש האירו אינו צפוי להיות גדול מדי בנסיבות הקיימות לעומת הערכות העבר.
• נתוני הזמנות מוצרי בני קיימא המאכזבים חיזקו הערכה שצמיחת המשק האמריקאי ברבעון הראשון תהיה נמוכה.
• השבוע תתקיים ישיבת הריבית האחרונה של ה-FED בה לא קיים סיכוי להעלאת הריבית.
• הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בהמשך השנה, עלייה בציפיות האינפלציה ובלימת ירידת התשואות באירופה פועלים לעלייה בתשואות הארוכות בארה"ב. בעקבות עליית התשואות הארוכות עלה שיפוע העקום האמריקאי בחודש האחרון.
קרא עוד
26/04/2015
• בחודשים האחרונים הצטברו עודפים בגביית המסים מעבר לתכנון בסך של כ-4 מיליארד ₪, מה שמעיד על האצת הפעילות במשק ומאפשר לממשלה החדשה מרחב תמרון גדול יחסית.
• האוצר הנפיק לראשונה בחודש מרץ יותר אג"ח לא סחירות לקרנות הפנסיה מאשר האג"ח הסחירות בשוק. חוסר האיזון בין ביקוש להיצע בשוק האג"ח הסחיר עשוי לעוות הערכות הריבית והאינפלציה הגלומות בו.
• למרות שהשקל חזר לנקודה ערב הורדת הריבית בחודש פברואר ולמרות האינפלציה הנמוכה מהיעד, בנק ישראל צפוי להשאיר את מדיניותו על כנה החודש.
• על פי התחזית של קרן המטבע, הפער בין קצב הצמיחה במדינות המתפתחות לעומת המפותחות יצטמצם השנה לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2000.
• הנתונים בסין ממשיכים להתדרדר, אך יש סימנים שהפעילות במשק הסיני עוברת מהענפים אותם ממשלת סין מעוניינת להקטין לענפים אחרים אותם היא מקדמת.
• עלה הסיכון לפשיטת רגל של יוון. השווקים, בעיקר באירופה, התחילו לתמחר אפשרות זו. עדיין קיים סיכוי גבוה יותר שיוון תישאר בגוש האירו, אך גם בתרחיש השלילי הסיכון לחזרת המשבר בנוסח 2012 די נמוך.
• יש יותר סימנים שהשכר והאינפלציה בארה"ב צפויים להתגבר. מנגד, האינדיקאטורים מהמגזר העסקי ממשיכים להפגין חולשה. חוסר בהירות לגבי מצבה הכלכלי של ארה"ב, מגביר חילוקי דעות בקרב נגידי ה-FED.
קרא עוד
19/04/2015
• פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל חשף שהורדת הריבית ו/או תוכנית הקלה כמותית לא נשקלו כאופציה מיידית ע"י חברי הועדה המוניטארית. לפי הערכתנו, הסיכוי להורדת הריבית לשלילית או לצעדים אחרים יחסית נמוך לאור מצבו של המשק והסיכונים מהתנפחות בועתית בשוק האג"ח והנדל"ן.
• נמשכת התרחבות של האשראי במשק, הן במגזר העסקי והן בפרטי, אשר תתמוך בפעילות הכלכלית.
• עלות הרכבת הקואליציה עשויה להגדיל משמעותית את בסיס ההוצאות של תקציב המדינה.
• ביטול המע"מ על מוצרי היסוד עשוי להוריד כ-0.3% ממדד המחירים. בינתיים לא עדכנו את תחזית האינפלציה עקב אי הוודאות הקיימת לגבי צעד זה.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. לאחרונה חל שיפור מסוים גם בנתונים של המדינות המתפתחות.
• האינדיקאטורים האחרים משוק העבודה האמריקאי אינם מאוששים הממצאים החלשים שהתגלו בדו"ח התעסוקה האחרון. התחזית שלנו להעלאת הריבית ברבעון השלישי עומדת בעינה.
• מופיעים סימנים נוספים של התחזקות בשוק הנדל"ן בארה"ב. לעומת זאת, הייצור התעשייתי צפוי להיחלש בחודשים הקרובים.
• עליות חדות נרשמו בשוקי המניות בעולם, בעיקר בשווקים המתעוררים המסוכנים ביותר.
קרא עוד
12/04/2015
• האינדיקאטורים במשק ממשיכים להצביע על השיפור בצריכה הפרטית, כולל בצריכת המזון.
• במגזר היצרני התמונה מעורבת יותר ואינה מעידה באופן חד משמעי על מפנה חיובי בפעילות.
• שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. ירידה חדה ביחס בין מספר המובטלים למספר משרות פתוחות צפוי להגביר לחצים להעלאת השכר.
• גידול בהשקעות בענפים שונים של המגזר העסקי בישראל במכונות וציוד בשנת 2014 מעיד על שיפור בביטחון החברות.
• לפי הערכתנו, מרבית הסיכויים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים ולא יופעלו כלים מוניטאריים לא קונבנציונליים מיוחדים.
• דוברי ה-FED הבכירים הדגישו את אי הוודאות בקשר לתוואי העלאת הריבית בארה"ב. הנגידה ילן חוששת יותר מעלייה מהירה מדי בריבית שעלולה לגרום להשלכות שליליות מאשר מעיכוב בתוואי ההעלאה.
• מופיעים הסימנים הראשוניים של שיפור במצבו של שוק הנדל"ן האמריקאי.
• נמשך שיפור באינדיקאטורים הכלכליים באירופה, כולל באשראי הבנקאי. השפעת ה-QE באירופה על הפעילות הכלכלית בינתיים חזקה יותר ממה שהיה בתקופות הקלה כמותית בארה"ב.
• הבנק המרכזי היפני עשוי להחליט על הוספת תמריצים מוניטאריים. הציפיות להרחבה בהקלה הכמותית על רקע המשך שיפור במצבו של המגזר העסקי צפויים להמשיך ולתמוך בשוק המניות היפני.
קרא עוד
29/03/2015
• סביבת האינפלציה במשק צפויה לעלות בצורה מתונה בשנה הקרובה. אנו צופים שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תגיע ל-1.3%.
• מספר משרות פנויות במשק עלה בחודשים האחרונים בשיעור גבוה מאוד. ירידה באבטלה וגידול בביקוש לעובדים צפויים להוביל לעלייה בשכר.
• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישיק תוכנית לרכישות אג"ח ולא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה.
• הניסיון של הריבית השלילית בעולם מראה שהיא לא בהכרח תשיג את המטרות שבנק ישראל מעוניין בהן, אך יש לה תופעות לוואי שלעתים עלולות להיות מסוכנות למערכת הפיננסית.
• נמשכת הרעה בנתונים הכלכליים בארה"ב. יחד עם זאת, דפוס דומה של החטאת התחזיות במחצית הראשונה של השנה היה בכל אחת מהשנים האחרונות. התמונה תמיד השתנתה במחצית השנייה של השנה.
• הנתונים באירופה ממשיכים להצביע על המשך שיפור בפעילות ובתחזיות.
• תוואי הריבית של ה-FED שנגזר מהחוזים עדיין נמוך מתחזית הריבית של הנגידים הפסימיים ביותר בוועדה המוניטארית.
• תוואי הריבית של בנק ישראל שנגזר משוק האג"ח המקומי נמוך בצורה ניכרת מהתוואי האמריקאי ואמור לפעול להיחלשות השקל ביחס לדולר.
קרא עוד
22/03/2015
• מרכיבי צמיחת המשק ברבעון הרביעי היו חזקים יותר מאשר בעדכון הראשון.
• ניכרת ירידה ביצוא התעשייתי במונחים דולריים אשר תואמת את הירידה בסחר העולמי. הסנטימנט העסקי במשק נותר כמעט ללא שינוי. החברות צופות גידול בביקושים לשוק המקומי וליצוא.
• הסנטימנט הצרכני במשק ממשיך להשתפר.
• השינוי האפשרי בהקצאת האג"ח המיועדות עשוי להוביל לגידול בעודף היצע בשוק האג"ח הסחיר.
• מתרבים סימני עליית "חום" בשוק הדיור – הביקושים עולים תוך גידול בנטילת האשראי כאשר ההיצע מצטמצם.
• פיחות השקל מול סל המטבעות שהושג אחרי הורדת הריבית האחרונה ע"י בנק ישראל כמעט נשחק.
• מרבית האינדיקאטורים במשק האמריקאי נחלשו, למעט בשוק העבודה. אנו מעריכים שהאינדיקאטורים השוטפים שקשורים לצרכן ישתפרו בחודשים הקרובים. לעומת זאת, התחזקות הדולר וירידה במחירי הנפט ממשיכים לפגוע בסקטור היצרני.
• לקראת פגישת ה-FED השבוע, האינדיקאטורים של האינפלציה בארה"ב המשיכו להיחלש. האינפלציה צפויה לעלות לקראת אמצע השנה ולתמוך בהעלאת הריבית ברבעון השלישי.
• עלייה חדה במלאי הנפט בארה"ב מובילה לסבב חדש של ירידה במחירים.
• מתגברת הרעה בנתונים הכלכליים בסין.
• בניגוד לדעה הרווחת, המשקיעים הזרים לא קנו אג"ח הממשלתי בארה"ב ברבעון הרביעי. הבנקים ומשקיעי הבית החליפו את הרכישות של ה-FED.
קרא עוד
15/03/2015
עיקרי הדברים
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה וצפוי להגיע לתעסוקה מלאה עד אמצע השנה, תוך יצירת משרות בקצב הגבוה ביותר מאז תחילת שנות האלפיים.
• השכר הנומינאלי בארה"ב עולה בקצב מתון, אך השכר הריאלי מאיץ. סך ההכנסה הריאלית הפנויה עולה במהירות ותורמת לגידול בצריכה.
• הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר עלה ל-60%.
• ענפי היצוא בארה"ב, בעיקר של הסחורות, מציגים ירידה בפעילות בעקבות התחזקות הדולר.
• ה-ECB פרסם את הפרטים של תוכנית הרכישות. להערכתנו, מתחזקות הסיבות להיפוך המגמה הקיימת של ירידת התשואות בשוק האג"ח האירופאי.
• ה-ECB העלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה באירופה. בניגוד לשנים האחרונות, יש סיכוי גבוה שהתחזיות יושגו ואף יוכו.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר, במיוחד הצריכה. חל שיפור ניכר בביקוש לאשראי.
• הממשלה הסינית הורידה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 ל-7.0% ושידרה מסר פחות אופטימי מבעבר. סין ממשיכה להיות להערכתנו הסיכון הגדול לכלכלה העולמית ולשווקים.
• בנק ישראל היה הבנק המפתיע ביותר בהחלטותיו בעשור האחרון בסקר של בלומברג.
• חלק ניכר מכספי הפדיונות מהקרנות הכספיות מועבר לקרנות אג"ח מדינה וכללי.
• כל עקום התשואות הישראלי ירד מתחת לעקום האמריקאי.
• לפי הדיווחים הלא רשמיים, האוצר צפוי לעדכן כלפי מעלה את תחזית ההכנסות לשנת 2015. גידול בהכנסות ישמור על קצב נמוך של ההנפקות.
קרא עוד
8/03/2015
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות.
• הורדת הריבית של בנק ישראל מעלה את הסיכון הפיננסי במשק.
• מבחינת ההשפעה על שוק האג"ח, לא נותרו לבנק ישראל כלים רבים. הורדת הריבית מתחת לאפס מיושמת בינתיים בעולם רק במקרים חריגים, התערבות בשוק האג"ח אינה עומדת על הפרק והגדלת רכישות המט"ח לאו דווקא תטיב עם שוק האג"ח.
• במספר המדינות הגדולות באירופה, בקנדה ובארה"ב מדדי המחירים היו גבוהים מהציפיות. ציפיות האינפלציה בעולם עלו במקצת.
• בארה"ב ניכרת חולשה מסוימת בנתונים הכלכליים שלהערכתנו אינה מעידה על שינוי במגמת ההתרחבות בכלכלה.
• לפי ההתבטאויות של מספר נגידי ה-FED בשבוע שעבר, הרבעון השלישי הנו המועד הסביר ביותר לתחילת עלייה בריבית בארה"ב.
• סין מורידה שוב את הריבית, כנראה לא בפעם האחרונה השנה. הורדת הריבית צפויה לתמוך בשווקים.
• בהודו הוגש תקציב ממשלתי חדש שבו יש שורה של רפורמות התומכות בצמיחה.
• הריבית העתידית ארוכת הטווח בישראל ירדה לרמה של כ-3% בלבד.
• תשואות נטו ריאליות בשוק האג"ח המקומי ירדו לרמה שלילית בכל הטווחים למעט הארוך ביותר. תשואות נטו נומינאליות שליליות עד לטווח של 4 שנים.
• משקל המזומנים בתיקי המשקיעים המוסדיים עלה לרמות שהיו לאחרונה רק בשנת 2009.
• שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב התאושש תוך גידול בהנפקות. מרווחי האג"ח מתחת לדירוג השקעה חזרו כמעט לרמות שהיו במחצית הראשונה של שנת 2014, למעט בענף האנרגיה.
• התשואה העודפת מעבר לשיעור כשל הפירעון ההיסטורי באפיק הקונצרני בישראל נמוכה בהשוואה לארה"ב.
קרא עוד
1/03/2015
• הצמיחה החריגה ברבעון הרביעי בישראל נבעה בחלקה הגדול מהרכישות המוגברות של כלי רכב ע"י הצרכנים והמגזר העסקי ומהוצאות הביטחון הגבוהות. יחד עם זאת, גם ללא ההשפעות הזמניות, הפעילות במשק השתפרה בחודשים האחרונים של שנת 2014.
• האינדיקאטורים האחרונים בישראל מצביעים על המשך שיפור בייצור התעשייתי, פדיון בענפי המשק ובשוק העבודה.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע.
• ההארכה של ארבעה חודשים בתוכנית הסיוע ליוון מורידה סיכון לשווקים הפיננסיים באירופה. אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת החשיפה למניות באירופה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. צרפת מצטרפת לספרד ואיטליה בניסיון לקדם רפורמות כלכליות.
• יפן יוצאת מהמיתון.
• לירידה מתואמת באינפלציה בעולם יש מאפיינים דומים במדינות רבות, אך רק בחלק מהמדינות קיימת סכנה של דפלציה.
• בסיכום עונת הדוחות הכספיים בארה"ב, ירד קצב צמיחת הרווח והמכירות של החברות הלא פיננסיות לעומת הרבעונים הקודמים.
קרא עוד
22/02/2015
• הסנטימנט הצרכני והעסקי במשק ממשיך להשתפר. העסקים צופים גידול בגיוס עובדים ובפעילות. במיוחד ניכר שיפור בענף הבנייה והתעשייה.
• בנתוני היצוא התעשייתי ניכר גידול בעיקר בענף התרופות והרכיבים האלקטרוניים. ביתר הענפים היצוא במונחים דולריים ירד בחודשים האחרונים.
• גידול בהכנסות ממסים מעיד על שיפור בפעילות המשק. הממשלה הבאה לא תצטרך לנקוט בצעדים פיסקאליים מרסנים משמעותיים. חברת הדירוג S&P אשררה את דירוגה של ישראל. החברה מציינת שירידה בתמיכה הבינלאומית בישראל עלולה לפגוע בדירוג בעתיד.
• המכירות הקמעונאיות ללא הדלק בארה"ב צומחות בקצב יחסית גבוה. מספר משרות פנויות עלה לשיא מתחילת שנות האלפיים.
• הכלכלה האירופאית רושמת שיפור בצמיחה ברבעון הרביעי, אך השיפור אינו אחיד. גרמניה, ספרד, הולנד ופורטוגל הפתיעו לטובה. איטליה וצרפת המשיכו לאכזב.
• בתקופה האחרונה חלה ירידה באיומים על השווקים הפיננסיים בעקבות הפחתת הסיכון בזירת אוקראינה ויוון (יתכן זמנית בלבד), התייצבות במחירי הדלק, בלימת החלשות האירו והתייצבות התשואות באירופה. כמו כן, חל שיפור בנתונים הכלכליים באירופה ונמשך שיפור בארה"ב. גורמים אלה צפויים לתמוך בנכסי סיכון ולהקטין ביקוש לנכסים בטוחים.
• גיוס נטו של גופי החיסכון ארוך טווח בישראל בשנת 2014 הסתכם ב-37 מיליארד ₪, 85% יותר מאשר בשנת 2011, אך השקעותיהם באפיקים סחירים בישראל היו שליליות.
קרא עוד
15/02/2015
• לפי סקר החברות של בנק ישראל, מצב המגזר העסקי השתפר ברבעון הרביעי והשיפור צפוי להימשך גם ברבעון הראשון.
• נמשכת האצה בגידול הריאלי בסך השכר המשולם במשק. השכר לבעלי שכר נמוך עלה בשנה האחרונה בשיעור גבוה יותר מאשר לבעלי שכר גבוה, כאשר האינפלציה לחמישון התחתון הייתה נמוכה יותר מאשר לחמישון העליון, מה שתומך בצריכה הפרטית.
• למרות ההתחזקות הנמשכת של השקל בעקבות מלחמת המטבעות המחריפה בעולם, לפי הערכתנו, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי.
• שוק העבודה האמריקאי משתפר במהירות תוך יצירת יותר מ-300 אלף משרות בממוצע בחודש בשלושת החודשים האחרונים. נרשם גידול בשכר הממוצע. לעומת זאת, אינפלציית הליבה של הצריכה הפרטית ירדה.
• מצבו של שוק העבודה בארה"ב תומך להערכתנו בהעלאת ריבית ה-FED בסביבות אמצע שנת 2015.
• הנתונים באירופה ממשיכים להשתפר בצורה מתונה. אי הוודאות מסביב למשבר ביוון עדיין גבוהה מאוד.
• סימני חולשה ממשיכים להופיע בנתונים הכלכליים בסין. הבנק המרכזי נוקט בצעדי הקלה מוניטארית.
• למרות ששיפוע עקום התשואות בישראל התמתן משמעותית, הוא עדיין התלול ביותר בעולם בחלק הארוך שלו, במיוחד העקום הצמוד.

קרא עוד
8/02/2015
• בחודשים האחרונים ניכר גידול מהיר באשראי הפרטי שלא למגורים בישראל. שילוב של גידול באשראי זה יחד עם המשך התנפחות שוק הדיור, על רקע החרפת מלחמת המטבעות בעולם, מציבים דילמה קשה בפני בנק ישראל. אנו מעריכים שבמכלול הנסיבות, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים.
• עלה הסיכון מהתפשטות המשבר ביוון אל הגוש האירופאי.
• הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכה לצמוח בשיעור מואץ וצפויה אף להגביר את הקצב בחודשים הבאים. לעומת זאת, המגזר העסקי סובל מהאטה בעולם, התחזקות הדולר והשלכות של הירידה החדה במחירי הנפט.
• החברות בארה"ב עמדו בתחזיות האנליסטים, אף בשיעור גבוה יותר מאשר ברבעונים הקודמים. יחד עם זאת, חלה הרעה בתחזיות החברות לעתיד.
• שוק האג"ח בארה"ב והחוזים על הריבית משקפים תוואי עתידי של הריבית נמוך יותר מאשר התחזית של הנגידים הפסימיים ביותר בוועדה המוניטארית של ה-FED. בכך שוק האג"ח משקף חוסר אמון ביחס להצהרות ה-FED.
• גם בישראל שוק האג"ח משקף ריבית נמוכה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל, שהן נמוכות משמעותית לעומת תוואי הריבית החזוי ע"י ה-FED. בנוסף, האג"ח הארוכות בישראל אינן מתמחרות את הסיכון הכלכלי והפוליטי.
קרא עוד
1/02/2015
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים במשק. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, למרות גל הורדות הריבית בעולם.
• תוכנית ה-ECB גדולה משמעותית מהצפוי ובעצם אינה מוגבלת בזמן. בדומה לתוכניות הרחבה שהיו בעולם, היא צפויה להטיב עם ביצועי נכסי הסיכון.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. כמו כן, התגברו המאמצים של הפוליטיקאים לקידום רפורמות מבניות, במיוחד באיטליה. על רקע שיפור ניכר בתנאים הפיננסיים באירופה, המשק האירופאי צפוי להתאושש במעט בחודשים הקרובים.
• מופיעים סימנים של התייצבות מסוימת בהאטה בסין, תוך שינוי המיקוד לכיוון הצריכה הפנימית.
• ה-FED עשוי להתייחס בישיבתו השבוע לפער ההולך ומתרחב בין תחזיות השוק ותחזיותיו לגבי מדיניות הריבית.
קרא עוד
25/01/2015
• סביבת האינפלציה במשק התייצבה ואינה מוסיפה לרדת. השפעת הפיחות על האינפלציה תקטן בעקבות ההיחלשות החדה של האירו ביחס לשקל. קצב העלייה בסעיף הדיור מתגבר. אנו צופים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.5%, אך לאחר מדד ינואר ומרץ, ציפיות האינפלציה צפויות לעלות ל-1.1%-1.3%.
• היבוא לישראל של חומרי הגלם ומוצרי הצריכה רשם עלייה בחודש דצמבר. היצוא התעשייתי, ללא היצוא של טבע ואינטל, ירד במונחים דולריים.
• בנסיבות של גל הורדות ריבית בעולם ונוכח התחזקות השקל, במיוחד ביחס לאירו, פעל בנק ישראל בעבר באגרסיביות והוריד את הריבית. אנו נותנים סיכוי נמוך שיעשה זאת גם כעת, אך בינתיים מועד העלאת הריבית הצפוי במשק במהלך השנה נדחה לרבעון הרביעי.
• הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק השבוע תוכנית רכישות שהיקפה יעמוד ככל הנראה על כ-500-600 מיליארד אירו. לפי הערכותינו, השפעת התוכנית בסדר גודל זה כבר מתומחרת בשווקים.
• הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי אינם מצביעים על שינוי המגמה החיובית. סביבת האינפלציה מושפעת בצורה ניכרת מהוזלת מחירי הסחורות ומירידה במחירי היבוא, אך סביבת האינפלציה המקומית נותרה ברמה יחסית גבוהה.
• תשואות האג"ח בארה"ב ירדו בשבוע שעבר בצורה חדה יותר מאשר התשואות באירופה ומשקפות הפחתה משמעותית בסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב. לפי הערכתנו, העלאת הריבית עשויה להידחות במספר חודשים, אך היא תצא לפועל ברבע השלישי של השנה.
• אנחנו מעריכים שבסופו של דבר הטלטלה הנוכחית בשווקים תירגע. השפעת ההוזלה במחירי חומרי הגלם ועלויות המימון הנמוכות יובילו לשיפור בביצועים הכלכליים במדינות כגון ארה"ב, אירופה יפן וסין ויפצו על הנזק בענפים ובמדינות שיפגעו מהירידה במחירי חומרי הגלם.
קרא עוד
18/01/2015
• שיעור האבטלה בארה"ב ממשיך לרדת, כולל של האבטלה "העמוקה". תוספת המשרות בשנת 2014 הייתה הגבוהה ביותר מאז 1999, אך שכר העבודה עולה בקצב נמוך. לפי הערכתנו, שכר העבודה הממוצע מושפע מתוספת גדולה של עובדים חדשים בשכר יחסית נמוך. השכר הממוצע צפוי לעלות בהמשך.
• בעקבות נתוני שוק העבודה, הבנק המרכזי האמריקאי לא צריך להקדים, אך גם לא לדחות את העלאת הריבית שצפויה להיות באמצע שנת 2015, מה שלא מגולם בשוק האג"ח.
• הנתונים באירופה היו עדיין חלשים, אך בחלק מהמדינות ניכרת התייצבות ברמת הפעילות הכלכלית.
• מהידיעות הלא רשמיות, הבנק המרכזי האירופאי בוחן תוכנית רכישות אג"ח בהיקף של כחצי טריליון אירו, ברף הנמוך של הציפיות.
• מחירי הנפט צפויים להמשיך ולרדת בטווח הקצר עד שהתפוקה בארה"ב לא תרד לרמות שמתאימות לביקושים הנוכחיים. לפי האומדנים של עליות ההפקה בטכנולוגיות החדשות בארה"ב, כבר ברמות הנוכחיות של מחירי הנפט, מרבית המפיקים לא מצליחים להרוויח.
• חלה ירידה ניכרת במדד התנאים הפיננסיים בשווקים בארה"ב ובאירופה, מה שעלול לפגוע גם בפעילות הכלכלית.
• תפיסת הסיכון הענפי באשראי הבנקאי לא תמיד תואמת את המתרחש בשוק הקונצרני בישראל.
קרא עוד
11/01/2015
• בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015, תוך ירידה בתחזית לכל המרכיבים למעט הצריכה הציבורית. אנו מעריכים שהצמיחה בשנת 2015 תהיה גבוהה יותר ממה שצופה בנק ישראל.
• על פי האינדיקאטורים השוטפים, נראה, שהגידול בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים היה חזק יותר ממה שניתן היה לצפות מההתאוששות אחרי "צוק איתן".
• בחודשים האחרונים חלה האצה בקצב הגידול של האשראי הפרטי שלא למגורים.
• למרות השיפור בצריכה הפרטית, שיעור החיסכון הפרטי בשנת 2014 היה גבוה מהממוצע רב שנתי, בהמשך למגמה דומה בשנתיים הקודמות.
• בחודשים האחרונים שוב חלה האצה במכירת הדירות החדשות, אך בדירות יד שנייה נרשמה ירידה. משקל המשקיעים בשוק הדיור עלה.
• נגיד הבנק המרכזי האירופאי שוב מעביר מסר נחוש על כוונת הבנק ליישם צעדים כדי להילחם בדפלציה ומצית ראלי חדש בשוקי האג"ח.
• הציפיות להעלאת הריבית בישראל, שנגזרות משוק האג"ח, נמוכות מאוד ביחס לתחזית הריבית בארה"ב של ה-FED.
• השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בחודש האחרון, אך התחזקות הדולר בעולם צפויה להוביל בסופו של דבר לפיחות השקל.
קרא עוד
4/01/2015
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית, היצוא והייצור במשק משקפים מגמת שיפור שבחלקו נובע מהשפעת המלחמה בעזה.
• לפי הנתונים האחרונים, שוק העבודה בישראל נמצא במצב טוב יותר ממה שהערכנו קודם.
• בעקבות השיפור הצפוי בצריכה הפרטית במשק המתבסס על הוזלת הדלק, החשמל והמים, ירידה בשיעור האבטלה וההעלאה הצפויה בשכר מינימום, כמו גם בעקבות השיפור בתחזית ליצוא בגלל התקדמות מהירה במשק האמריקאי, העלנו את תחזית הצמיחה למשק הישראלי לשנת 2015 ל-3.6%.
• אנו מעריכים שבנק ישראל יתחיל להעלות את הריבית במשק ברבע השלישי של שנת 2015.
• הכלכלה האמריקאית מתרחבת בקצב מואץ, אך האינפלציה של הצריכה הפרטית ממשיכה להיות נמוכה ואף ירדה בחודש נובמבר.
• תוואי הריבית של ה-FED שמגולם בחוזים עלה לטווחים הבינוניים של עד 4 שנים, אך המשיך לרדת לטווחים הארוכים. תוואי הריבית שמגולם בחוזים עדיין נמוך משמעותית מהתוואי שצופים חברי הועדה המוניטארית. אילו הריבית בארה"ב תעלה בהתאם לתחזיות ה-FED, תשואות האג"ח הארוכות יעלו בשיעור חד יחסית.
• הכלכלה היפנית ממשיכה להציג הרעה במצבה והתרחקות מהיעדים, כולל מיעד האינפלציה.
• ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי עדיין נמוכות להערכתנו.
קרא עוד
28/12/2014
• היצוא התעשייתי מישראל, בניכוי רכיב התרופות, ממשיך להשתפר. לעומת זאת, חלה ירידה בכל מרכיבי היבוא.
• עלייה באופטימיות של התעשיינים נרשמה בסקר הערכת מגמות בעסקים. בענפים האחרים לא חל שיפור. נמשכת הרעה בציפיות החברות בתחום התעסוקה.
• הגירעון הממשלתי צפוי לעלות לרמה של כ-3% בשנת 2014. גיוסי הממשלה בשוק האג"ח יישארו נמוכים.
• הירידה המצטברת במחיר הדלק צפויה לתמוך בצריכה הפרטית במשק. מדד המחירים לחודש ינואר עודכן כלפי מטה בגלל הירידה במחירי הנפט.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים מאוד ולתמוך בעלייה בשכר העבודה ובאינפלציית הליבה. אולם, ה-FED עשוי למתן את המסר לגבי ההעלאה הצפויה בריבית בגלל התנודתיות בשווקים הפיננסיים.
• הנתונים הכלכליים באירופה והיענות נמוכה למכרז ההלוואות של ה-ECB מגבירים את הסיכוי לתוכנית הרכישות באירופה.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש. אולם, הענפים אותם מעוניין הממשל לפתח במסגרת הרפורמות צומחים בקצב גבוה יותר מאשר הענפים "הישנים".
• ההשפעה של הירידה החדה במחירי הנפט התפשטה כבר מעבר לאג"ח של חברות האנרגיה. גם המרווחים בענפים האחרים התרחבו משמעותית. אולם, ההשפעה החיובית של הוזלת הנפט על הכלכלה והתנאים המוניטאריים המקלים צפויים לפעול להרגעת המשבר בשווקים.קרא עוד
14/12/2014
• הקדמת הבחירות צפויה לגרום לעלייה בסביבת האינפלציה שנובעת מזירוז פיחות השקל ומהקפאת תהליכי חקיקה המטפלים ביוקר המחיה.
• הקפאת החוק שמסדיר את שוק השכירות, צפויה לגרום להתייקרות מחירי השכירות.
• מחירי הדירות בבעלות צפויים לעלות בטווח הקצר, אך גידול בהיצע צפוי למתן את עליות המחירים.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים, אך המשך פיחות השקל בקצב הנוכחי עלול לאיים על היציבות הפיננסית ולגרום להעלאה מוקדמת של הריבית.
• לפי מרבית הנתונים, המשק האמריקאי נמצא בהתרחבות מואצת ומתקרב להעלאת הריבית. בישיבתו הבאה צפוי ה-FED להשמיט את המשפט שצופה ריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת. לפי הערכותינו, הריבית בארה"ב צפויה לעלות במחצית הראשונה של 2015.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חלשים. הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק תוכנית רכישות רחבה בתחילת שנת 2015.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח, כאשר התשואות הקצרות מגיעות לרמות הגבוהות של השנה. התשואות הארוכות מושפעות פחות מהריבית בשנה הקרובה אלא מהציפיות לריבית ה-FED במצב שיווי משקל, שעדיין נמוכות.
• שוק האג"ח השקלי המקומי ממשיך להציג ביצועים נחותים ביחס לשווקים בחו"ל. הכוחות שמושכים את התשואות כלפי מעלה חזקים יותר מהכוחות התומכים בשוק האג"ח.קרא עוד
7/12/2014
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. לעמוד הבא
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד